Koerikastusraportin salauspäätös kaatui hallinto-oikeudessa

9.5.2020

Tässä tiedotteessa käsittelemme kahta asiaa:

  1. Koerikastusraportin salausasia on ratkaistu eduksemme hallinto-oikeudessa
  2. Ylläksen alueen toimijat, mukaan lukien Ylläksen Ystävät, ovat jättäneet valituslupapyynnön ja valituksen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien matkailuyrittäjien asianosaisroolia ja puhevaltaa kaivospiiriasiassa

Koerikastusraportin salausasia: 

Hannukainen Mining suoritti koerikastuksen syksyllä 2017 ja pyysi, että Aluehallintovirasto (AVI)  salaa raportin, joka on osa ympäristölupahakemusta (Liite 3). Kaivosyhtiö oli jakanut raportista niukasti ja selektiivisesti tietoa ja antanut jopa väärää tietoa kemikaalikulutuksesta. Asiantuntijamme huomasi onneksi ko. virheen, jolloin kaivosyhtiö joutui korjaamaan väärät lukunsa.

Lain mukaan ympäristöarvioinnin kannalta oleellista tietoa ei saa salata. Siitä huolimatta AVI hyväksyi kaivosyhtiön pyynnön salata koko raportti. Sen vuoksi Ylläksen alueen toimijat, mukaan lukien Ylläksen Ystävät, teki asiasta valituksen hallinto-oikeudelle.

Nyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 24.4.2020 kumonnut AVI:n lainvastaisen päätöksen salata koerikastusraportti ja palauttanut asian AVI:lle uudelleen käsittelyä varten.

Päätös löytyy tämän tiedotteen alaosasta

Hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan mm.:

”Hallinto-oikeus kumoaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen ja palauttaa asian sille uudelleen käsiteltäväksi.”

Perusteluna hallinto-oikeus esittää mm.:

Suomen perustuslain 12 § :n 2 momentista ja julkisuuslain 1 § :n 1 momentista johtuu, että viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu.”

”Julkisuusolettamasta seuraa, että tätä koskevat rajoitukset ja poikkeukset on aina arvioitava ja ratkaistava erikseen. Viranomainen on velvollinen esittamään perustelut sille, että jokin asiakirja tai tietty tieto siinä ei ole lain mukaan julkinen."

Edellytys asian salaamiselle on myös, että julkistamisesta koituisi yhtiölle taloudellista vahinkoa:

”Päätöstä ei ole perusteltu yksilöllisesti ja sellaisilla tosiseikoilla, joiden nojalla olisi arvioitavissa, minkä vuoksi kysymyksessä olevan raportin tulisi katsoa sisältävän liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja ja aiheuttaisiko tiedon antaminen kysymyksessä olevasta asiakirjasta yhtiölle taloudellista vahinkoa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetulla tavalla.”

Hallinto-oikeus määräsi AVI:n korvaamaan oikeudenkäyntikuluja valittajille eli Ylläksen alueen toimijoille (Muonion paliskunta, Ylläksen Ystävät ym.) 3.500 EUR, mikä on erittäin tervetullutta, vaikka se ei kaikkia kuluja korvaakaan.

Nyt pohdimme, mitä seuraavaksi tapahtuu. Julkaiseeko AVI raportin kokonaisuudessaan sellaisenaan vai sensuroituna. Ympäristön kannalta oleelliset asiat tulee käsityksemme mukaan julkaista, eikä vain otteita siitä. Odotamme mielenkiinnolla, minkä takia yhtiö halusi salata raportin.

Niin kauan kuin tätä asiaa käsitellään, ympäristölupahakemus ei etene. Lue myös Kuukkelin juttu tästä: https://www.kuukkeli.com/uutiset/kaivoshanke-salassapitopaatos-kaatui-oikeudessa-6.153.29847.1669cbbf57
Hallinto-oikeuden kaivospiiripäätöksestä tehty valituslupahakemus:

Kaivospiiripäätöksessään 1.4.2020 hallinto-oikeus totesi, että Ylläksen alueen matkailuyrittäjät (Jounin Kauppa, Destination Lapland, Ylläksen matkailuyhdistys, Lapland Hotels, Lapland Safaris Group ja Ylläs-Ski) eivät olleet asianosaisroolissa – yllättävä ja virheellinen päätös. Hallinto-oikeuden ratkaisussa on jätetty huomiotta kaivospiiripäätöksen vaikutus matkailuyritysten toimintaedellytyksiin kaivoslaissa tarkoitetulla tavalla. Kun kaivoslaissa edellytetään, että kaivospiiripäätöksessä annetaan määräykset yksityisen ja yleisen edun, mm. paikallisten elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseksi, tulee myös valitusoikeus vastaavasti myöntää kyseisille elinkeinoille, joiden etuihin kaivospiiriä koskeva päätös vaikuttaa.

Oikeussuojansa turvaamiseksi Ylläksen alueen toimijat pitivät tärkeänä viedä tämä asia Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ko. kysymyksellä on suuri ennakkotapausmerkitys tässä asiakokonaisuudessa, kun otetaan huomioon myös muut osa-alueet, ja sillä on merkitystä muuallakin Suomessa, kun kaivoksia suunnitellaan luontomatkailualueiden viereen. Valituslupahakemus ja valitus jätettiin 4.5.2020. KHO:n kirjaamosta saamamme tiedon mukaan kukaan muu ei ole jättänyt valituslupahakemusta.

Valituslupahakemus ja valitus löytyy tämän tiedotteen alaosasta.

Tämä valituslupahakemus koskee siis ainoastaan matkailuyrittäjien asianosaisroolia. Päätöksen pääasia eli palautus TUKES:ille uudelleen käsittelyä varten jää voimaan.

Valitusluvan käsittelyyn menee arviolta ainakin puoli vuotta. Jos valituslupa myönnetään, varsinaisen valituksen käsittelyyn menee helposti vuosi, puolitoista lisää.

Tämäkään asia ei etene, ennen kuin KHO on ratkaissut valituslupahakemuksemme.

Summa summarum – tällä hetkellä jäämme odottamaan yllä selostettujen asioiden seuraavaa vaihetta. Palaamme heti, kun kerrottavaa löytyy.